دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آبان 1398، صفحه 97-234