دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آبان 1400، صفحه 135-250