دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آبان 1397، صفحه 113-225