دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1395، صفحه 157-272