دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی جنایت نسل‌کشی به‌عنوان نقض حقوق بشر اقلیت‌ها با تأکید بر نسل‌کشی میانمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/hcr.2023.245603.1097

کیان بیگلربیگی؛ نوید مضروب سمنانی


بازخوانی مکتب حقوق طبیعی و بررسی نسبت اعلامیه جهانی حقوق بشر با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/hcr.2023.244114.1076

علی انصاری بایگی


حق های مغفول مندرج در اصل چهل و سوم قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.30497/hcr.2023.244039.1094

محمد برزگر خسروی


مروری بر حاکمیت بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.30497/hcr.2024.77339


نظریه دولت حقوقی فردریش فون هایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1403

10.30497/hcr.2024.246633.1107

محمدطاها جوانبخت