نویسنده = ایمان حسین پور شرفشاد
منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه‌ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-28

10.30497/hcr.2022.243877.1064

احسان مرصوصی؛ طاهر حبیب زاده؛ ایمان حسین پور شرفشاد