نویسنده = سیدعلی میرلوحی
سازوکارهای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه در فدراسیون فوتبال

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 109-134

10.30497/hcr.2024.243638.1062

سیدعلی میرلوحی؛ انیس اسدی


عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی

دوره 2، شماره 2، آبان 1396، صفحه 207-238

10.30497/hcr.2022.241453.1016

سیدعلی میرلوحی؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور