اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمد مهدی غمامی
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام، مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

حقوق عمومی

سردبیر

خیراله پروین
استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق عمومی

 • khparvinut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کاظم غریب آبادی
مدرس دانشگاه علوم قضایی

حقوق بین الملل

 • k.gharibabadimfa.gov.ir
حسین میرمحمدصادقی
استاد گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • h_sadeghisbu.ac.ir
محسن اسماعیلی
دانشیار گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق خصوصی

 • esmaeili1344ut.ac.ir
محمود حکمت نیا
استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

مالکیت فکری و فلسفه حقوق

 • dr.hekmatniayahoo.com
سید قاسم زمانی
استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

حقوق بین الملل

 • zamaniatu.ac.ir
توکل حبیب زاده
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

حقوق بین الملل

 • habibzadehisu.ac.ir
سیدفضل اله موسوی
استاد تمام گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین الملل

 • fmousaviut.ac.ir
احمد مومنی راد
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق عمومی

 • momeniradut.ac.ir
رضا موسی زاده
استاد حقوق بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، تهران، ایران

حقوق بین الملل

 • rmousazadeh8gmail.com
علی غلامی
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم شناسی

 • a.gholamiisu.ac.ir
مسعود راعی
استاد، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

حقوق بین الملل

 • masoudraeiyahoo.com

دبیر تخصصی

علی ربیع‌زاده
دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران؛ و قائم مقام اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

مدیر داخلی

سعید منصوریان
دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

 • saeedmansourian75gmail.com
 • 09126584590