بررسی عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی بخض علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.30497/hcr.2024.242967.1053

چکیده

به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکار بین‌المللی ایجاد شده در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله این سازوکار‌ها شورای حقوق بشر می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در کشور بحرین می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که شورای حقوق بشر چه عملکردی را در بحرین داشته است؟ فرضیه این پژوهش بر این اساس است که عملکرد شورای حقوق بشر تحت نفوذ دولت‌های غربی می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عملکرد بحرین در موضوعات خاص از جمله حقوق کودکان، حقوق مدافعان حقوق بشر و... پرداخته و در این زمینه توصیه‌های نموده است. همچنین این شورا در بررسی دوره‌ای جهانی کشورهای عضو (در سال‌های 2008، 2012، 2017) بارها عملکرد بحرین را در زمینه حقوق بشری زیر سؤال برده و از بحرین خواسته‌اند تا موارد یاد شده را اصلاح نماید. دولت بحرین نیز در پاسخ گزارشگران ویژه و بررسی‌های دوره‌ای دولت‌هایی که در زمینه نقض حقوق بشری در بحرین توصیه‌هایی داشته‌اند، گاهی توصیه‌ها را قبول و اصلاح نموده و گاهی نیز آنها را مغایر با قوانین داخلی دانسته است و اصلاح آن توصیه‌ها سر باز زده است.

کلیدواژه‌ها