تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه‌شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده‌ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس‌کشنده در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه‌شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی‌ـ‌توصیفی می‌باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه‌شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه‌شده مطرح‌شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه‌شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

 1. کتابنامه‌

  1. قانون بیمه بیکاری.
  2. قانون تأمین اجتماعی.
  3. آفریده، ابوالفضل؛ اکبرپور روشن، نرگس و شکوری، مهدی (1399). سازمان تأمین اجتماعی و بحران کرونا (مروری بر 33 اقدام). مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، گزارش ششم: ssor.ir
  4. جعفری، زهرا (1385). مشمولین بیمه بیکاری و شرایط برخورداری از مزایای آن. فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، پیش شماره چهارم، صص. 30-48.
  5. رضائی، ناهید و محمدی، ابراهیم (1399). گزارش اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی از اقدامات حمایتی دولت پاکستان جهت مقابله با تبعات اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری کرونا ویروس جدید. تهران: اداره کل امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی.
  6. عراقی، سیدعزت‌الله و همکاران (1386). درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی (نقد قانون تأمین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی. تهران: انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
  7. قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1382). حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  8. گفتگوی با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، روزنامه صبح ایران، دنیای اقتصاد، شماره خبر : 3651802، تاریخ چاپ 18/2/1399.
  9. گفتگوی با سیداحمد حبیب‌نژاد، سلسله نشست‌های چالش کرونا و زندگی مؤمنانه، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 7/2/1399: ir
  10. ماینونی دینتینیانو، بئاتریس (1380). بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی. ترجمه ایرج علی‌آبادی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
  11. مجتهدی، محمدرضا (1384). مبانی حقوقی و فرایند تاریخی تأمین اجتماعی، دیدگاه‌های در حقوق تأمین اجتماعی. مجموعه مقالات همایش تبیین جایگاه حقوق تأمین اجتماعی، مؤسسه فرهنگی ـ هنری آهنگ آتیه.
  12. موحدیان، غلامرضا (1399). حقوق کار (علمی ـ کاربردی). تهران: انتشارات فکرسازان.
  13. موسوی، سیدفضل‌الله ( 1384). نظام تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام. مجموعه مقالات همایش تبیین جایگاه حقوق تأمین اجتماعی، مؤسسه فرهنگی ـ هنری آهنگ آتیه.
  14. نصرتی‌نژاد، فرهاد (1383). بررسی نقش و جایگاه تأمین اجتماعی. فصلنامه تأمین اجتماعی، (18)، صص. 7-30.
  15. نعیمی، عمران و پرتو، محمدرضا (1393). حقوق تأمین اجتماعی با تأکید بر حوزه بیمه‌ای. تهران: انتشارات سمت.
  16. نعیمی، عمران و همکاران (1389). قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوق کنونی. تهران: انتشارات جنگل.

   

  1. Campbell, Tom (2001). Justice, London, 2 edition, Macmillian Press LTD, PP. 16-17.
  2. East, Robert (1999). Social security Law. Macmillan.
  3. (2020a). COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses (ILO Monitor 1st Edition, March 18). Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/ wcms_738753.pdf
  4. Issa.int (15 May 2020). Coronavirus: Pakistan's unemployed are now planting trees, Coronavirus – Social Security Responses, Coronavirus news monitor.
  5. http://emedicalj.com/articles/102263.html
  6. https://farau.com/fa/news/430533