بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران و مقایسه آن با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی‌سابقه‌ای‌ست که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده‌اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می‌کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم‌اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئوکنفرانسی به عنوان راه‌حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می­کنند و در این راستا دستورالعمل‌های مختلفی صادر کرده­اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگزاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش­هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع‌شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئوکنفرانسی باید چه اقداماتی انجام شود تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد؟ این پژوهش با رجوع به دستورالعمل‌های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی­های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می­دهد.

کلیدواژه‌ها

 1. کتابنامه‌

  1. شمس، عبدالله (1381). اصل تناظر. فصلنامه تحقیقات حقوقی، (36-35)، صص. 59-86.

   

  1. Abdel Wahab, Mohamed (2011). ODR and E-Arbitration-Trends & Challenges. Eleven International Publishing, At Available: https://www.mediate.com/articles/ODRTheoryandPractice18.cfm, Retrieved September 22, 2020.
  2. Adnan, Ahmed (May 2017). Challenges of Electronic Arbitration in Electronic Commerce Transactions. Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal for Education and Science Publications (MECSJ), ISSUE (2), P. 127.
  3. Aragaki, Hiro (2016). Arbitration: Creature of Contract, Pillar of Procedure. Yearbook on Arbitration and Mediation, Volume 8.
  4. Badiei, Farzaneh (2010). Online Arbitration Definition and Its Distinctive Features. CEUR Workshop Proceedings, vol: 684, At Available: ceur-ws.org/Vol-684/paper8.pdf
  5. Cachard, Olivier (2003). Dispute settlement. International commercial arbitration. 5.9, Electronic arbitration). United Nation Conference On Trade And Development, At Available: https://digitallibrary.un.org/record/647940, Retrieved September 23, 2020.
  6. Global Arbitration team (13 April 2020). Virtual Hearings in International Arbitration. Shook, Hardy & Bacon L.L.P, At Available: https://delosdr.org/index.php/2020/05/12/resources-on-virtual-hearings/, Retrieved September 22, 2020.
  7. LAVI, DAFNA (2016). Three Is Not A Crowd: Online Mediation-Arbitration In Business To Consumer Internet Disputes. Legal Scholarship Repository, Vol. 37: 3, Page 906.
  8. Morton, Peter (2016). Can A World Exist Where Expedited Arbitration Becomes the Default Procedure?. Arbitration International, Volume 26 Issue, P. 109.
  9. Navlani, Manisha and Agarwal, Rashi (2013). Rethinking online arbitration. Social Science Research Network, At Available: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2332784, Retrieved September 23, 2020.

  سایت‌های اینترنتی

  1. AAA-ICDR, How to File Your Arbitration Case (2020). https://adr.org/adr-resources, Retrieved September 23, 2020.
  2. AAA-ICDR, Model Order And Procedures For A Virtual Hearing Via Videoconference (2020). adr.org/sites/default/files/document_repository/AAA270_AAA-ICDR_Model_Order_and_Procedures_for_a_Virtual_Hearing_via_Videoconference.pdf, Retrieved September 9, 2020.
  3. AAA-ICDR, Online filing and invoicing (2020). https://go.adr.org/covid19-flattening-the-curve.html, Retrieved September 9, 2020.
  4. AAA-ICDR, Virtual Hearing Guide for Arbitrators and Parties (2020). http://www.adr.org/sites/default/files/document_repository/AAA268_AAA_Virtual_Hearing_Guide_for_Arbitrators_and_Parties.pdf. Retrieved September 9, 2020.
  5. AAA-ICDR, Virtual Hearing Guide for Arbitrators and Parties Utilizing ZOOM (2020). adr.org/sites/default/files/document_repository/AAA269_AAA_Virtual_Hearing_Guide_for_Arbitrators_and_Parties_Utilizing_Zoom.pdf, Retrieved September 9, 2020.
  6. ACIC (14/02/11399). اطلاعیه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران درباره آثار شیوع بیماری کرونا بر رسیدگی های داوری: ir
  7. ACIC (15/02/1399). اطلاعیه شماره 2 مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران: http://arbitration.ir/Announcements/Details/1249
  8. ACIC (15/07/1399). راهنمایی­هایی برای برگزاری جلسات داوری از راه دور و به صورت مجازی: http://arbitration.ir/Announcements
  9. Benton, Gary, CCA BLOG (2020). Https://Www.Ccarbitrators.Org/The-Case-For-Online-Commercial-Arbitration, Retrieved September, 9, 2020.
  10. CPR, ADR in the Time of COVID-19: How Neutrals & Advocates Can Use Zoom for Mediations &Arbitrations (March 30, 2020). Https://Www.Cpradr.Org/News-Publications/Videos/Zoom-For-Mediations-Arbitrations-Covid19, Retrieved September 9, 2020.
  11. CPR, COVID-19 & CPR Administered Arbitration (April 15, 2020). https://blog.cpradr.org/2020/04/15/covid-19-cpr-administered-arbitration, Retrieved September 9, 2020.
  12. CPR, UNCITRAL Technical Notes On Online Dispute Resolution (2020). Https://Www.Cpradr.Org/Programs/Online-Dispute-Resolution/Uncitral-Odr-Working-Group, Retrieved September 9, 2020.
  13. Finra, Arbitrator Resource Guide for Virtual Hearings (2020). https://www.finra.org/arbitration-mediation/case-guidance-resources/arbitrator-resource-guide-virtual-hearings, Retrieved September 22, 2020.
  14. Finra, Coronavirus Impact on Arbitration & OHO Hearings (2020). https://www.finra.org/rules-guidance/key-topics/covid-19/hearings, Retrieved September 9, 2020.
  15. ICSID, A Brief Guide to Online Hearings at ICSID (March 24, 2020). https://Icsid.Worldbank.Org/News-And-Events/News-Releases/Brief-Guide-Online-Hearings-Icsid?CID=362, Retrieved September 9, 2020.
  16. ICSID, Message Regarding COVID-19 (March 11, 2020). Https://Icsid.Worldbank.Org/News-And-Events/News-Releases/Message-Regarding-Covid-19, Retrieved September 9, 2020.
  17. Jams, Coronavirus (COVID-19) Advisory and Resolution Center Updates (September 01, 2020). https://www.jamsadr.com/news/2020/coronavirus-(covid-19)-advisory-for-jams-visitors, Retrieved September 22, 2020.
  18. Jams, Resolve Your Dispute Using JAMS via Video, Web or Audio Conference (2020). https://www.jamsadr.com/online, Retrieved September 9, 2020.
  19. JAMS, what steps is JAMS taking to protect security and privacy while using Zoom? (2020). https://www.jamsadr.com/Faq-Virtual-Adr, Retrieved September 22, 2020.
  20. Milan Chamber of Commerce, Arbitration and Covid-19: a joint statement, Dispute resolution (April 2020). https://www.camera-arbitrale.it/en/news/arbitration-and-covid-19-a-joint-statement.php?id=938, Retrieved September 9, 2020.
  21. United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 (7 July 2006). https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration, Retrieved September 22, 2020.