تأثیر چارچوب حقوقی اضطرار بر عملکرد روسیه در مواجهه با کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

بیماری کووید-19 بزرگ­ترین چالشی است که قرن بیست‌ویکم با آن مواجه شده است. بیماری­ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی­شمار آن نگرانی دولت­ها، ملت­ها و سازمان­های بین­المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم­ترین هدف دولت­های عضو جامعه بین­المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده­سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به‌ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست­ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه­بندی می­شود، می­تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می­شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی نشان می­دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل‌توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل­های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه­اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می­شود.

کلیدواژه‌ها

 1. کتابنامه‌

  1. تقوائی، عباس و لرکجوری، عاطفه (1399). حقوق بین‌الملل و بیماری‌های با قابلیت پاندمی (بررسی موردی: کرونا ویروس). راهبرد سیاسی، (13)، صص. 1-15.
  2. حبیب‌نژاد، سید احمد و عامری، زهرا (1399). نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه‌های آسیب‌پذیر در وضعیت‌های بحرانی و اضطراری با تأکید بر همه‌گیری کرونا. حقوق اسلامی، (64)، صص. 1-26.
  3. دانیلنکو، گنادی م. (1374). قانون اساسی جدید روسیه و حقوق بین‌الملل. ترجمه مرتضویان. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 2(10)، صص. 9-38.
  4. شاملو، باقر و یوسفی، ابوالفضل (1392). ضوابط حاکم بر اعلام وضعیت اضطراری و اعمال محدودیت‌های کیفری فوق‌العاده. تحقیقات حقوقی، (14)، صص. 103-130.
  5. عظیمی شوشتری، عباسعلی (1387). اضطرار و آثار آن در مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی، (50)، صص. 97-128.
  6. قنواتی، جلیل (1399). مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید -19) بر تعهدات. حقوق اسلامی، (64)، صص. 154-199.

   

  1. Åslund, A. (2020). Responses to the COVID-19 crisis in Russia, Ukraine, and. Eurasian Geography and Economics, 61, 1-14.
  2. Bjørkdahl, K. & Carlsen, B. (2019). Introduction: Pandemics, Publics, and Politics- Staging Responses to Public Health Crises. Singapore: Palgrave Macmillan.
  3. Dyer, O. (2020). Covid-19: Cases rise in Russia as Health Workers pay the Price for PPE shortage. Available at: the bmj journal: https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-260426
  4. Grada World News Alerts. (2020). Russia: Chinese citizens to be barred entry into Russia from February 20. Montreal: https://www.garda.com
  5. Kahn, J. (2002). Federalism, Democratization and the Rule of Law in Russia. New York: Oxford University Press.
  6. Libman, A. & Rochlitz, M. (2019). Federalism in China and Russia. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
  7. (2001). General comment no.29. Geneva: available at: www.ohchr.org
  8. Ostapets, I. & et al. (2020). COVID-19: Summary of Legal Measures in Russia. New York: white and case.
  9. Porfiriev, B. (2001). Institutional and Legislative Issues of Emergency Managment Policy in Russia. Journal of Hazardous Materials, 88, pp. 145-167.
  10. Quick, J. D. (2018). The End of Epidemics: The Looming Threat to Humanity and How to Stop It. New York: St. Martin's Press.
  11. The Constitution of the Russian Federation (12 December 1993). Chapter 3. The Federal Structure. avilable at: http://www.constitution.ru: http://www.constitution.ru/en/10003000-04.htm
  12. Мэра Москвы (5 March 2020). Decree of Mayor of Moscow No. 12-UM. Available https://www.mos.ru/upload/documents/docs/59-YM.pd