ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران,

2 دانشجو کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می‌باشد، به‌نحوی‌که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می‌شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی‌توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می‌توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری‌های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق‌الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق‌سازی حقوق بشر ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

 1. کتابنامه‌

  1. شریفی، حسین (1395). حقوق بشر. تهران: میزان.
  2. طلعت، آرمین (1399). حقوق بشر و وضع قانون اساسی. تهران: دفتر کمیساریای عالی.
  3. کرامت، قاسم (1393). استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی. اصفهان: دادیار.
  4. کوچن‌ژاد، عباس (1383). محدودیت‌های حقوق بشر در اسناد بین‌المللی. نشریه حقوق اساسی، (3)، صص. 169-178.
  5. هاشمی، سید محمد (1397). حقوق بشر و آزادی های اساسی. تهران: میزان.