تأملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

چکیده

سالیانه گزارش‌های حقوق بشری بسیاری از سوی نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، مراکز مختلف غیردولتی و... در مورد وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف ارائه می‌شود و به مسائل گوناگون همچون تبعیض نژادی، تضییع حقوق اقشار ضعیف جامعه، خشونت علیه زنان و کودکان، حق بر سلامت و بهداشت، منع حمایت از تروریسم و... می‌پردازد. افزایش بیش از 50 درصدی پخش محتوای مرتبط با پورنوگرافی، افزایش 11 درصدی خشونت علیه کودکان در یک سال، تقویت گروه‌های افراطی و نژادپرست و... بخشی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشری در آلمان است. در این مقاله با استفاده از گزارش‌های رسمی بین‌المللی و پایگاه‌های داده اروپایی و به دور از هر گونه نگاه سیاسی به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور آلمان که خود از مدعیان حقوق بشر در جهان است پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و به هر موضوع حقوق بشری به‌طور مجزا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

 1. آقابیگلویی، عباس و آقاخانی، کامران (1383). «بررسی پدیده همسرآزاری در شهر تهران سال 1379». مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی، تهران: انتشارات آگاه.
 2. اسماعیلی، محسن (1392). «مبانی و مصداق‌های آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و اندیشه اسلامی». فصلنامه علمی وسایل ارتباط جمعی رسانه، (90)، صص. 45-60.
 3. ترنبری، پاتریک(۱۳۷۹). حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیت‌ها، ترجمه علی‌اکبر آقایی، آزیتا شمشادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 4. جلیلی، بهروز و باقری یزدی، سیدعباس (1382). شناسایی، پیشگیری و درمان سوءرفتار جسمانی در کودکان (برای پزشکان) متن آموزشی. تهران: یونیسف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 
 5. خلیلی، رضا (۱۳۸۱). «مهاجرت نخبگان پدیده‌ای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم
 6. چلبی، مسعود (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.
 7. رضایی، مهدی و بابازاده مقدم، حامد (1393). «اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا». پژوهش حقوق عمومی، 15(42)، صص. 43-82.
 8. ساروخانی، باقر (1375). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
 9. طاهری، شهلا. (1391). «بررسی میزان و کیفیت خشونت فیزیکی علیه زنان در خانواده، شهرستان خدابنده». مجله زن و پژوهش (دفتر امور بانوان وزارت کشور)
 10. قماشچی، فردوس (1385). کودک آزاری و پیامدهای آن بر روند رشد روانی ـ اجتماعی کودکان آزاردیده. تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا.
 11. گیدنز، آنتونی (1381). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 12. مرکز حقوق بشر ژنو (١٣٨٣). حقوق بشر و بازدداشت پیش از محاکمه. ترجمه صابر نیاورانی، تهران: انتشارات وفاق.
 13. نهاوندی، مریم (1386). «پژوهش کیفی در باب خشونت علیه زنان». مجموعه مقالات همایش زن و پژوهش، تهران: دانشگاه تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.

 

 1. Parent J. P. (2002). “Clergy Attituds and Attribution of Balm Toward Femal Rape Victims”. Violence Against Women, (8), pp. 233- 256.
 2. Procida, Richard & Simon, Rita James (2007). Global Perspectives on Social Issues: Pornography. Lexington Books.
 3. Sieber, Ulrech (2000). Minimum Criminal Law Standards for Fighting (Child) Pornagraphy. Verson 1, 2 of 04, 02.

 

وب‌گاه‌ها

 1. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Firanpress.com%2Ffa%2Fafrica-i45742&psig=AOvVaw0DO0Q6Hwp49tQuCqhTnPeW&ust=1620655244623000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj_ucWy4bzwAhVQ2xoKHVLsBysQr4kDegQIARAb
 2. https://www.africanews.com/2019/09/03/we-committed-genocide-in-namibia-german-minister/
 3. https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15257857
 4. https://per.euronews.com/2021/05/28/colonialism-germany-admits-having-committed-genocide-in-namibia
 5. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mehrnews.com%2Fnews%2F2570238%2F%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25 B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25DA%25A9%25 D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25 D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2586%25 D8%25AF& psig=AOvVaw0R7X_ovpESoaJsONxAwsLy&ust= 1620656087126000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiC66PE5LzwAhUR8BoKHb3xAFoQr4kDegUIARCtAQ
 6. https://www.cnn.com/2020/02/19/europe/hanau-germany-shootings-intl/index.html
 7. https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1815093
 8. https://www.osac.gov/Country/Germany/Content/Detail/Report/fa2878a5-f129-4641-aba8-190c6900d175
 9. https://www.cnn.com/2020/02/19/europe/hanau-germany-shootings-intl/index.html
 10. https://www.hrw.org/europe/central-asia/germany
 11. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.statista.com%2Fstatistics%2F1081057%2Fcrime-rate-in-
 12. https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/germany
 13. https://www.osac.gov/Country/Germany/Content/Detail/Report/fa2878a5-f129-4641-aba8-190c6900d175
 14. https://www.dw.com/en/many-german-firms-ignore-partners-human-rights-abuses/a-54542681
 15. https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/germany
 16. https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/germany
 17. https://www.hrw.org/europe/central-asia/germany
 18. https://www.iribnews.ir/fa/news/3037281/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%AD%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
 19. https://www.dw.com/en/germany-approves-over-1-billion-in-arms-deals-to-middle-east/a-56118758
 20. https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C06/
 21. https://www.aa.com.tr/en/europe/germany-extends-arms-export-ban-on-saudi-arabia/2072316
 22. https://www.reuters.com/article/germany-arms-saudi-ban/german-government-extends-arms-export-moratorium-for-saudi-arabia-idUSS8N260001
 23. https://www.hrw.org/news/2019/03/25/why-germany-shouldnt-yield-arms-sales-saudis
 24. https://www.nytimes.com/2020/09/14/us/politics/us-war-crimes-yemen-saudi-arabia.html
 25. https://fa.alalamtv.net/news/3642431/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-
 26. http://www.gerdav.ir/
 27. https://www.osac.gov/Country/Germany/Content/Detail/Report/fa2878a5-f129-4641-aba8-190c6900d175
 28. https://www.osac.gov/Country/Germany/Content/Detail/Report/fa2878a5-f129-4641-aba8-190c6900d175
 29. https://www.hrw.org/europe/central-asia/germany
 30. https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/germany